ONDERONS

180524 DG KleintjeKermis 700

Lees meer...

Tradities in de gemeente Duiven: De schutterij

Tradities in de gemeente Duiven: De schutterij

170824 DNL TraditiesGemeenteDuiven 01 700foto: ogduiven

DUIVEN/GROESSEN/LOO - In de maand augustus besteden we aandacht aan de kermis en de bijbehorende gebruiken.

Nadat Hans Willemsen zichzelf de nieuwe koning van Loo mag noemen, staat de kermis in 'Duuve' voor de deur.

Schutterij 'Onderling Genoegen' viert feest in de OGtent en de schutters lopen weer door de straten van Duiven. We gaan wat dieper in de ontstaansgeschiedenis van de schutterij en beschrijven de functie van een schutterij. Hoe het vroeger ging en hoe het nu gaat en wat er zoal is veranderd.

Schutterij (historie)

De schutterij of het schuttersgilde was een lokale militie opgericht in de middeleeuwen, bestaande uit burgers, om hun stad of dorp te beschermen en verdedigen bij een externe aanval van bijvoorbeeld rondzwervende roversbenden of vreemde legers en intern de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek.

De kerntaken van de schutterij waren aldus te vergelijken met die van de hedendaagse orde en hulpdiensten zoals politie, brandweer en het leger: het bewaken en bewaren van orde, rust en veiligheid van de burgers.

KERMISMAANDAG 1989 | FILM: OGDUIVEN

Sociale Taak:

Het valt te betwijfelen of er sprake is van een echt gilde omdat het om plaatselijke "vrijwilligers" ging, die daarnaast ook nog een ander beroep uitoefenden. De gilden hadden aanvankelijk een sterk religieus karakter, ook de schutterij beschikte vaak over een eigen kapel en altaar.

Naast de beveiligingstaken van de schutterij was ook de sociale taak van belang: het vaste onderkomen of lokaal van samenkomst van de plaatselijke schutterij werd door de leden ook gebruikt om allerlei lokale zaken te bespreken en om, zoals men tegenwoordig zegt, te 'netwerken'.

Vaak was er ook een soort 'armenkas' in de schutterij om behoeftige en zieke leden te ondersteunen. Na de Nederlandse Opstand speelde dit sociale karakter een steeds belangrijkere rol.

Wapens:

170824 DNL TraditiesGemeenteDuiven 02 350foto: ogduiven
De naam schutterij komt waarschijnlijk van het schieten, eerder dan van het beschutten. Schutterijen waren aanvankelijk gegroepeerd volgens het wapen dat ze gebruikten: de handboog, de voetboog of het geweer en later naar hun wijk.

Grotere steden waren vaak tegen externe bedreigingen beveiligd met stadswallen waarop kanonnen stonden opgesteld. Ook deze wapens werden door de schutterij bediend.

Hun oefenterreinen, de doelen, waren in bijna alle gevallen nabij deze stadsmuren, zodat de eventuele schade beperkt zou blijven.

Schutters:

De schutterij was een steun voor het lokale gezag, omdat de officieren werden benoemd door het stadsbestuur. Bij toerbeurt (bijvoorbeeld een keer in de maand) liepen de schutters wacht onder leiding van een officier. Aan het begin van hun dienst werden de sleutels van de poorten afgehaald bij de verantwoordelijke burgemeester en in de ochtend weer teruggebracht.

Het toezicht op de schutterij werd meestal toegewezen aan de jongste of laatst toegetreden burgemeester en lijkt een soort sluitpost te zijn geweest. Pas aan het einde van de 18e eeuw was er sprake van het invoeren van een soort wachtgeld om de aantrekkelijkheid en opkomst te verbeteren.

Wie te laat kwam of onder invloed verscheen moest een boete betalen van enkele stuivers.

170824 DNL TraditiesGemeenteDuiven 03 700Schutterij Onderling Genoegen uit Duiven 

170824 DNL TraditiesGemeenteDuiven 04 700Schutterij Willem Tell uit Loo 

170824 DNL TraditiesGemeenteDuiven 05 700Schutterij EMM uit Groessen 

170824 DNL TraditiesGemeenteDuiven 06 700Gilde Sint Remigius uit Duiven 

Doopsgezinden, die vanwege hun geloof geen wapens mochten dragen, waren in de 16de, 17de en 18e eeuw vrijgesteld van een functie in de schutterij en betaalden daarvoor een contributie. Ook van joodse inwoners van de stad werd geen gebruik gemaakt.

De regenten konden besluiten dat personen in dienst van de stad, zoals een predikant, stadsmedicus, schoolmeester, de koster en de bier- en turfdragers niet behoefden te dienen. De bier- en turfdragers moesten bij brand worden ingezet bij het brandspuitgilde om de pompen te bedienen.

In Suriname waren in 1742 acht schutterscompagnieën geformeerd.

KERMISZONDAG EN MAANDAG 1984 | FILM: OGDUIVEN

OPTOCHT KERMISDINSDAG 1984 | FILM: OGDUIVEN

Duuve.nl d.d. 24-08-2017

Terug naar boven

View My Stats Hosted by PCextreme

Hosted by WebReus